Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Zapytanie ofertowe – torby papierowe

Szanowni Państwo,
Narodowe Centrum Krwi z siedzibą w Warszawie przy ul. Miodowej 1, jednostka podległa Ministrowi Zdrowia zaprasza do złożenia ofert na wyprodukowanie i dostawę toreb papierowych do pakowania towarów (kod CPV 18937100-7) z logotypem ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie” oraz adresem strony www.twojakrew.pl.

Kwota brutto jaką Zamawiający przeznacza na powyższy zakup wynosi: 120 000,00 zł brutto.

Cena, jaką Zamawiający przeznacza na powyższy zakup, obejmuje wszelkie koszty wykonania oraz wyprodukowania materiału, koszt naniesienia logotypu kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, adresu strony internetowej www.twojakrew.pl, koszt opakowania i transportu do bezpośrednich odbiorców, tj. Narodowego Centrum Krwi oraz 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, a także wszelkie obciążenia publicznoprawne oraz zysk Wykonawcy.

Prosimy o wycenę ww. toreb papierowych, spełniających wymagania zawarte
w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym załącznik do przedmiotowego zaproszenia.

Termin złożenia oferty: do dnia 27.10.2017 roku do godz. 12.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres nck@nck.gov.pl.

Realizacja zamówienia: do dnia 1.12.2017 roku.

Kryterium wyboru: liczba oferowanych toreb papierowych w ramach wskazanej kwoty, którą Zamawiający przeznaczył na zakup ww. materiałów.

Z poważaniem,

Narodowe Centrum Krwi

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia – torba papierowa
Wzór umowy