Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

O wyborze realizatora programu  polityki  zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – w części I dotyczącej szkoleń z krwiolecznictwa, standardu pracy komitetu transfuzjologicznego i platformy e-learningowej. Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez ministra zdrowia, do realizacji zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I, wybrano nw. oferenta na lata 2017-2020:
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa.
Wybranemu oferentowi przyznano środki publiczne na realizację przedmiotu konkursu w roku 2017 w wysokości 345 864 zł (słownie: trzysta czterdzieści pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt cztery): Oferenci mogą wnieść do Komisji odwołanie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert. Odwołanie na leży przesłać na adres: Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa z dopiskiem: „Odwołanie – Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych – część I”. O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do Narodowego Centrum Krwi.