Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″, zadania pn.: „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – w części I, dotyczącej szkoleń z krwiolecznictwa, standardu pracy komitetu transfuzjologicznego i platformy e-learningowej, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 7, Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu konkursowym wpłynęły 2 oferty, (w terminie, o którym mowa w ogłoszeniu, tj. do 28 kwietnia 2017 roku).

 

Po dokonaniu rozpatrzenia uzupełnienia do oferty, zawiadamia się, jak niżej:

  1. Lista ofert spełniających warunki formalne
  • Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44.
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa.