Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności RP w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadanie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych”, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 6 Regulaminu pracy komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu konkursowym wpłynęły 2 oferty (w terminie, o którym mowa w ogłoszeniu). Po dokonaniu otwarcia ofert i uzupełnieniu braków formalnych, zawiadamia się, jak niżej. Lista ofert spełniających warunki formalne:
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14, 02-776 Warszawa,
  • Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa