Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Ogłoszenie

O wyborze realizatorów programu  polityki  zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury Kandydata na dawcę krwi” w 2016 roku.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez ministra zdrowia, do realizacji zadania „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury Kandydata na dawcę krwi” programu polityki zdrowotnej pn.„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”,  w 2016 roku wybrano następujących oferentów:

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie, ul. Saska 63/75.
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu, ul. Czerwonego Krzyża 5/9.
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu, ul. Kaszubska 9.

Na rok 2016 przyznano środki publiczne dla niżej wymienionych oferentów:

  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie – 335 750 zł,
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu – 62 272 zł,
  • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu – 47 250 zł.

Oferent może wnieść do Komisji odwołanie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert. Odwołanie należy przesłać na adres:

Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa z dopiskiem: „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury „Kandydata na dawcę krwi”.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do Narodowego Centrum Krwi.