Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, zadanie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” na lata 2016-2020, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 4 Regulaminu pracy komisji konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm.), ogłasza listę ofert spełniających warunki formalne.

Na konkurs wpłynęła jedna oferta złożona przez:

Konsorcjum:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii z siedzibą w Warszawie, ul. Indiry Gandhi 14 – lider konsorcjum;

Wojskowy Instytut Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul. Szaserów 128 – konsorcjant.

Komisja Konkursowa w dniu 27 listopada 2015 roku uznała, że oferta spełnia warunki formalne.