Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Budżet

Wydatki Narodowego Centrum Krwi finansowane są z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie

W 2016 roku wydatki Narodowego Centrum Krwi zostały sklasyfikowane w rozdziałach: 85143 – Publiczna służba krwi, 85149 – Programy polityki zdrowotnej oraz 75212 -Pozostałe wydatki obronne.

Publiczna służba krwi

Ze środków publicznych sklasyfikowanych w rozdziale 85143 finansowane są wydatki związane z realizacją zadań w zakresie publicznej służbie krwi, tj.:

 • Wydatki na zadania realizowane przez:
  • 21 Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, określone w art. 27 pkt 3-7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi zw. dalej „Ustawą”,
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, określone w art. 25 oraz w art. 29 Ustawy.

Wyżej wymienione zadania są dofinansowywane zgodnie z art. 23 ust. 1 i 3 Ustawy w formie dotacji celowej z budżetu państwa, w całości będącej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia.

 • Wydatki związane z nadawaniem tytułu i odznaki honorowej – „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” oraz odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” – zgodnie z art. 7 ust. 3 i art. 8 ust. 9 Ustawy.
 • Wydatki na bieżącą działalność Narodowego Centrum Krwi, określoną w Statucie NCK z dnia 8 lipca 2010 roku.


Programy polityki zdrowotnej

Ze środków publicznych sklasyfikowanych w rozdziale 85149 finansowane są wydatki związane z realizacją zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej, tj.:

 • „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”.
 • „Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”.

„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”

Program ma charakter strategiczny i długofalowy. Zdefiniowane w nim problemy i określone do realizacji zadania, powinny w sposób istotny wesprzeć działania, podejmowane przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, w zakresie zaopatrzenia systemu ochrony zdrowia w krew i jej składniki.

Nadrzędnym celem programu jest zapewnienie Rzeczpospolitej Polskiej samowystarczalności w zakresie krwi i jej składników oraz poprawa bezpieczeństwa krwi i jej składników.

Celami szczegółowymi programu są:

 • promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa;
 • zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez wprowadzenie procedury „Kandydata na dawcę krwi”;
 • optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych;
 • zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości.

„Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018”

Realizacja „Narodowego Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2012-2018” obejmuje zakup czynników krzepnięcia w celu zapewnienia chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne dostępu do koncentratów czynników krzepnięcia w odpowiedniej ilości określonej na dany rok w programie.

Celem Programu jest podniesienie standardów leczenia tej grupy chorych poprzez usprawnienie kompleksowej, wielospecjalistycznej opieki nad nimi oraz optymalizację ich leczenia.

Celami ogólnymi programu są:

 • Poprawa wyników leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
 • Poprawa jakości życia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.

Celami szczegółowymi programu są:

 • Zapewnienie powszechnej dostępności koncentratów czynników krzepnięcia chorym na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
 • Wyspecjalizowanie ośrodków hematologicznych do zapewniania kompleksowego leczenia chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne.
 • Przygotowanie kadry do realizacji celów Programu,
 • prowadzenie ewidencji chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne w formie aplikacji komputerowej, która będzie gromadziła i udostępniała dane upoważnionym osobom i podmiotom w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji komputerowej udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia”.
 • Wprowadzenie desmopresyny do profilaktyki i leczenia krwawień u chorych na łagodną hemofilię A i łagodną chorobę von Willebranda.

Pozostałe wydatki obronne

Ze środków publicznych sklasyfikowanych w rozdziale 75212 finansowane są wydatki związane z realizacją zadań w zakresie pozostałych wydatków obronnych, tj.:

 • realizacja zadań obronnych na potrzeby państwa, zgodnie z Ustawą z dnia 21

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach.