Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

PRZYWILEJE KRWIODAWCÓW

KOMPLEKSOWE BADANIE LABORATORYJNE

UPRAWNIENIA KRWIODAWCÓW:

Osobie, która bezpłatnie oddała krew oraz została zarejestrowana w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi przysługuje:

– tytuł „Honorowego Dawcy Krwi”

– zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania lekarskiego dawców krwi na zasadach określonych w odrębnych przepisach, zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy,

– zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka organizacyjna publicznej służby krwi,

– posiłek regeneracyjny po oddaniu krwi lub jej składników o wartości kalorycznej 4.500 kalorii,

– dawcom rzadkich grup i dawcom, którzy przed pobraniem zostali poddani zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych, przysługuje oprócz wymienionych uprawnień ekwiwalent pieniężny za pobraną krew i związane z tym zabiegi

– możliwość odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa w danym roku podatkowym

Każdej kobiecie, która oddała co najmniej 5 litrów krwi i każdemu mężczyźnie, który oddał co najmniej 6 litrów krwi oraz każdemu kto oddał odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi przysługuje tytuł i odznaka „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”. Dodatkowe przywileje przysługujące Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi:

– uprawnienie do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach,
– bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych
i uzupełniających do wysokości limitu ceny.

Osobom, które oddały 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników może być dodatkowo nadana odznaka „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

* Odznaczenie przyznawane jest przez Ministra Zdrowia. Wzór oraz szczegółowe zasady i tryb nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zostały określony w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

WNIOSEK o nadanie odznaki ,,Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Wniosek został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. z 2005 r. Nr 65, poz. 573).