Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

Klauzula informacyjna dla kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w NCK

Kandydaci przystępujący do naboru na wolne stanowisko podają swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
  1. Administratorem danych osobowych kandydatów jest Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa;
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod@nck.gov.pl;
  3. Dane osobowe kandydatów przetwarzane są na podstawie art. 2211 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie zgody – w przypadku innych danych przekazanych przez kandydata (w tym danych do kontaktu takich jak e-mail, nr telefonu), w związku z Art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda taka może zostać odwołana w dowolnym czasie;
  4. Dane osobowe kandydatów przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy, chyba że kandydat wyrazi zgodę na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji;
  5. Dane osobowe kandydatów mogą być udostępnione tylko uprawionym organom na podstawie przepisów prawa;
  6. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane przez okres niezbędny do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracy (z uwzględnieniem 6 miesięcy, w których Dyrektor Narodowego Centrum Krwi ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska oraz dodatkowego miesiąca na zniszczenie dokumentacji). W przypadku gdy kandydat wyrazi zgodę na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, dane te będą wykorzystywane przez 12 miesięcy;
  7. W związku z przetwarzaniem danych kandydatom przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych, a także prawo do przeniesienia danych. Żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych;
  8. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, jak również nie będą profilowane;
  9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez administratora danych osobowych narusza przepisy prawa, kandydatom przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.”