Narodowe Cantrum Krwi
HTTP

CELE I ZADANIA RCKiK

Do zadań Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa należy:
 1. kwalifikowanie kandydatów na dawców i dawców do oddania krwi;
 2. prowadzenie rejestru dawców krwi oraz rejestru dawców krwi rzadkich grup, oddających krew w regionalnym centrum;
 3. pobieranie krwi oraz dokonywanie zabiegów z tym związanych;
 4. gromadzenie, konserwacja, przechowywanie i wydawanie krwi i jej składników;
 5. propagowanie honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie dawców krwi we współdziałaniu z Polskim Czerwonym Krzyżem i jednostkami organizacji pozarządowych;
 6. oddzielanie składników krwi i wytwarzanie produktów krwiopochodnych;
 7. zaopatrywanie zakładów opieki zdrowotnej w krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne;
 8. zaopatrywanie wytwórni farmaceutycznych w osocze krwi;
 9. prowadzenie rejestru powikłań poprzetoczeniowych;
 10. sprawowanie specjalistycznego nadzoru w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 11. organizowanie szkoleń w dziedzinach krwiodawstwa i krwiolecznictwa;
 12. dystrybucja produktów krwiopochodnych, wytwarzanych w krajowych i zagranicznych wytwórniach farmaceutycznych;
 13. współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej w zakresie przeszczepiania tkanek i narządów;
 14. prowadzenie działalności naukowo-badawczej i prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa i współdziałanie z odpowiednimi jednostkami w tym zakresie;
 15. podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej oraz pozostałych pracowników Regionalnego Centrum w celu realizacji zadań statutowych;
 16. zawieranie umów na wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez Regionalne Centrum oraz udzielanie świadczeń zdrowotnych zlecanych przez osoby fizyczne i inne podmioty;
 17. uczestnictwo w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny;
 18. realizacja innych zadań wynikających z odrębnych przepisów.