Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

Ogłoszenie

o wyborze realizatora programu polityki zdrowotnej pn.: „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania

„Przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi” w ramach celu szczegółowego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa pobieranej krwi poprzez przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi” oraz podział środków finansowych,

zarezerwowanych na ww. zadanie.

Zgodnie z § 8 Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz.  Urz. Min. Zdrow. poz. 84, z późn. zm.), Decyzją Komisji Konkursowej zaakceptowaną przez Ministra Zdrowia, do realizacji programu „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020 w zakresie zadania dotyczącego  „Przeprowadzenia pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi”, wybrano następującego oferenta i przyznano środki finansowe w wysokości:
Lp. Nazwa jednostki Kwota przyznana (w zł)
1. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu                             ul. Marcelińska 44, 60-354 Poznań   2018 2019
409 500,00 zł 80 000,00 zł
RAZEM 489 500,00 zł
Oferent może wnieść odwołanie w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, na adres: Narodowe Centrum Krwi, 00-080 Warszawa, ul. Miodowa 1, z dopiskiem „Odwołanie – Przeprowadzenie pilotażowego badania stężenia ferrytyny w grupie wielokrotnych honorowych dawców krwi” O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do Narodowego Centrum Krwi.