Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

OGŁOSZENIE

O wyborze realizatora programu polityki  zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”, w zakresie zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – w części II dotyczącej aktualizacji i opublikowania „Wytycznych w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych”, którego realizacja przewidziana jest na lata 2018-2020.

Decyzją Komisji Konkursowej, zaakceptowaną przez ministra zdrowia, do realizacji zadania „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część II, wybrano nw. oferenta na lata 2018-2020:

  • Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44.

Wybranemu oferentowi przyznano środki publiczne na realizację przedmiotu konkursu w roku 2018 w wysokości 70 625 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia pięć).

Oferenci mogą wnieść do Komisji odwołanie, w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu ofert. Odwołanie na leży przesłać na adres:

Narodowe Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa z dopiskiem: „Odwołanie – Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych – część II”.

O przyjęciu odwołania decyduje dzień wpływu do Narodowego Centrum Krwi.