Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

OGŁOSZENIE

Komisja Konkursowa, powołana do rozpatrzenia ofert konkursowych na wybór realizatora programu polityki zdrowotnej pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″, zadanie „Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I, na podstawie § 7 ust. 3 pkt 4 Regulaminu pracy Komisji Konkursowej, stanowiącego załącznik nr 2 do zarządzenia Ministra z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej (Dz. Urz. MZ poz. 84 z późn. zm.), zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu konkursowym wpłynęły 2 oferty, (w terminie, o którym mowa w ogłoszeniu, tj. do 28 kwietnia 2017 roku).

 

Po dokonaniu otwarcia ofert, zawiadamia się jak niżej:

  1. Lista ofert spełniających warunki formalne
  • Wojskowy Instytut Medyczny, ul. Szaserów 128, 04-141 Warszawa 44.

 

  1. Lista ofert niespełniających warunków formalnych
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii, ul. I. Gandhi 14, 02-776 Warszawa.

W ofercie brak:

– wzorów podpisów osób uprawnionych do reprezentowania oferenta (załącznik nr 2).

Oferentowi przysługuje możliwość uzupełnienia braków formalnych w formie pisemnej
w siedmiodniowym terminie od ukazania się listy ofert niespełniających warunków formalnych. Uzupełnienie składa się w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „uzupełnienie braków formalnych w konkursie ofert na wybór realizatorów programu pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” w zakresie zadania
„Optymalizacja stosowania składników krwi i produktów krwiopochodnych” – część I, NIE OTWIERAĆ PRZED POSIEDZENIEM KOMISJI!
” O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do siedziby Narodowego Centrum Krwi.

W przypadku niedotrzymania terminu i nieuzupełnienia braków formalnych, złożona oferta podlega odrzuceniu.