Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

NARODOWE CENTRUM KRWI OGŁASZA NABÓR PRACA W ZASTĘPSTWIE

młodszego specjalisty/specjalisty w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Nauki
i Komunikacji Społecznej

wymiar etatu: 1,0

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

WYMAGANIE NIEZBĘDNE

 • absolwent studiów wyższych lub student 4 lub 5 roku (mile widziane kierunki ekonometria, statystyka, matematyka lub pokrewne przydatne w analizach statystycznych i wprowadzaniu danych),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • znajomość środowiska MS Windows z pakietem pakiet office (w szczególności Excel),
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym w mowie
  i piśmie.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • sumienność, odpowiedzialność i dokładność,
 • zdolność myślenia analitycznego i syntetycznego,
 • komunikatywność,
 • odporność na stres,
 • umiejętność pracy w zespole.

MILE WIDZIANE:  doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku.

ZAKRES ZADAŃ

 • sporządzanie okresowych raportów, zestawień i analiz,
 • wprowadzanie informacji do baz danych,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na zapytania lub interpelacje posłów lub senatorów oraz innych podmiotów.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, kopie certyfikatów językowych.
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1);

 

Zastrzega się możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy złożyć do: 10 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu) na adres mailowy: kadry@nck.gov.pl lub osobiście w Narodowym Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa (w godz. 8:15-16:15).

 

Aplikacje, które wpłyną do NCK po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

 

O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.