Narodowe Cantrum Krwi
HTTPS

NARODOWE CENTRUM KRWI OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

analityk/starszy analityk IT w Wydziale Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Komunikacji Społecznej

wymiar etatu: 1,0

miejsce wykonywania pracy: Warszawa

WYMAGANIE NIEZBĘDNE

 • wykształcenie wyższe i 5 letni staż pracy,
 • doświadczenie w zbieraniu i tworzeniu specyfikacji wymagań funkcjonalnych
  i pozafunkcjonalnych,
 • doświadczenie w zarządzeniu wymaganiami systemów informatycznych w całym cyklu wytwórczym oprogramowania, w szczególności w zarządzaniu zmianą wymagań,
 • umiejętność opracowania modelu danych wraz z modelem przepływu danych pomiędzy systemami informatycznymi,
 • umiejętność posługiwania się językiem UML 2.0 oraz modelowania procesów biznesowych w standardzie BPMN.

WYMAGANIA DODATKOWE

 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy przy wdrażaniu lub rozwoju systemów IT w służbie zdrowia,
 • znajomość przepisów prawnych związanych ze służbą zdrowia, w tym zagadnień związanych z prowadzeniem dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej,
 • znajomość przepływu informacji w systemie służby zdrowia,
 • weryfikacja dokumentacji biznesowej i technicznej,
 • zdolność analitycznego i kreatywnego myślenia,
 • umiejętność komunikacji i zarządzania współpracą z podmiotami administracji publicznej, podmiotami leczniczymi.

ZAKRES ZADAŃ

 • wsparcie w zakresie przygotowania elementów OPZ na budowę systemu „e-Krew” dotyczących wymagań dla planowanych do realizacji produktów, specyfikacji wymagań technicznych oraz kryteriów odbioru produktów,
 • wsparcie w zakresie definiowania wymagań oraz kryteriów odbiorów testów przewidzianych w projekcie w zakresie spełnienia wymagań funkcjonalnych
  i pozafunkcjonalnych,
 • wsparcie w bezpośredniej współpracy z Wykonawcami systemu „e-Krew” zgodnie
  z zasadami wynikającymi z planu realizacji przedsięwzięcia m.in.: uczestnictwo
  w spotkaniach analitycznych, weryfikacja oraz sformułowanie wniosków
  i rekomendacji w odniesieniu do produktów projektu pod kątem ich zgodności
  z obecnym stanem wiedzy, prawem polskim i UE oraz normami jakościowymi, ich jakości i funkcjonalności, kompleksowości i spójności rozwiązania, udział w testach
  i odbiorach produktów zrealizowanych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w planie realizacji przedsięwzięcia,
 • ww. prace będą świadczone w postaci: konsultacji (telefonicznych, mailowych), czynnego i merytorycznego udziału w spotkaniach projektowych, weryfikacji i ocenie dokumentacji projektowej (w tym produktów Wykonawcy) w postaci pisemnej, czynnego udziału w testach produktów dostarczonych przez Wykonawcę, bieżącego monitorowania ryzyka, opracowania dokumentacji związanej z realizacją projektu.

INNE INFORMACJE

Kandydaci proszeni są o zapoznanie się z studium wykonalności dla projektu: „e-Krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwoju nadzoru nad krwiolecznictwem”, gdyż rozmowa kwalifikacyjna będzie ich dotyczyła.

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • życiorys/CV i list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, kopie certyfikatów językowych (jeżeli dotyczy).
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie

z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1);

 

Zastrzega się możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.

Dokumenty należy złożyć do: 7 grudnia 2018 r. (decyduje data wpływu) na adres mailowy: kadry@nck.gov.pl lub osobiście w Narodowym Centrum Krwi, ul. Miodowa 1, 00-080 Warszawa (w godz. 8:15-16:15).

 

Aplikacje, które wpłyną do NCK po wyżej określonym terminie nie będą  rozpatrywane.

 

O zakwalifikowaniu do naboru kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.